จำไว้ 8 อ ย่ า ง นี้ที่ไม่ค ว ຣโอ้อวดค นอื่น เดี๋ยว เɤาจะหาว่า “โ ง่”

ใ นเ รื่ อ งɤองเงิน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คุณดูดีขึ้њมา แต่อาจจะเ ป็ นสิ่งที่ทำร้ า ยตัวคุณโดยที่คุณไม่เคยรู้ตัว หยุดอวด 8 อย่ างนี้เพราะว่ามันไม่ได้มี ผລดีอะไรต่อตัวɤองคุณเ ล ย 1 อย่ าอวดค ว ามลับ ค นเຣาทุกค นล้วนมีนิ สั ยใ ຈคอที่แตกต่างกันออกไป เมื่อคุณมีค …

Read More

อย า กเจริญให้ทำเ ล ย ข้ อ คิ ดดี “มอบให้แม่ทุกเดือน” แม้ไม่มีก็ต้องให้ เพราะผลที่ได้รับคุ้มค่ามาก

วันนี้มีข้ อ คิ ดดีดีจากเ รื่ อ งนี้ไม่มากก็น้อย สำหรับผู้ที่เลี้ยงดูพ่อแม่แต่ไม่ได้ให้เงินพ่อแม่ไว้ใช้เ ล ยอาจจะคิดว่าเราก็เลี้ยงดูท่านอยู่ทุกวันอยู่แล้วทุกสิ่งอย่างก็เตรียมไว้ให้พร้อมลองอ่ า นเ รื่ อ งนี้ดูความคิดคุณอาจเปลี่ยนไปเ ล ยก็ได้  อาจารย์ของผมท่านได้ ให้เงินเดือนพ่อและแม่เดือนละพัน บาทเป็นประจำทุกเดือน ผมสงสัย……ทำไมต้องให้เงินพ่อแม่ เดือนละพันบาทล่ะ ในเมื่อแม่ก็อยู่บ้านหลังเดียว กับอาจารย์อยู่แล้ว ค่าใช้จ่ายสำหรับท่านอาจารย์ก็จัดการทั้งหมด  อยู่แล้ววันหนึ่งสบโอกาศ ผมจึงตั ดสินใจถามอาจารย์ว่า “อาจารย์กำลังทำอะไรครับ” อาจารย์ตอบว่า“ผมกำลังตั …

Read More

บุญคุ ณต้องท ดแท น ลูกที่มีโอกา สได้ดูแ ลพ่อแม่ ถือว่าเป็นบุญให ญ่ที่สุ ดแล้ว พร ะที่ดีที่สุดคือพระในบ้า น

การที่เราทุกคนเกิดมามีพ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเราขึ้นมา ถือว่าท่านทั้งสองเป็นผู้มีพระคุณที่สุดในชีวิต และเมื่อเราเติบโตขึ้นมาท่านก็คอยดูแลสั่งสอนให้เราเป็นดีของสังคมสิ่งที่ผู้เป็นลูกจะต้องพึ่งกระทำเมื่อเติบโตจ นเป็นผู้ใหญ่ นั่นคือการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ และผู้ที่เลี้ยงดูเรามา รวมถึงสำหรับบางคนที่มีผู้ใหญ่ ญาติพี่น้องคนอื่น ดูแลแทนพ่อแม่ โดยการตอบแทนคุณพ่อแม่ ตามหลักมงคล ที่ 11 บำรุงบิดามารดา สามารถแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 1.หากท่านล่วงลับไปแล้ว ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอย่างสม่ำเสมอ คราวนี้ใครหากทำไปแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเป็นอย่างมากหากเทียบกับพระคุณที่มีต่อเราฉะนั้นด้วยความที่เป็นลูกก็ควรจะกตัญญูกตเวทีและสมองพระคุณทั้งหมดนี้โดยจะต้องมีการกระทำดังกล่าวนี้ -ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็พย าย ามชักนำให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้ได้ -ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทาน ก็พย าย ามชักนำให้ท่านยินดีในการบริจาคทานให้ได้ …

Read More