แ ม่น้ อ ง ช ม พู่ โพ ส ต์ไ ท ม์ไ ลน์ ปริ ศ น า วันลูกห าย ทำไ มไ ม่ พาน้ องกลับบ้าน?

แม่น้องชมพู่ โพสต์ไทม์ไลน์ปริศนาวันลูกหาย ทำไมไม่พาน้องกลับบ้าน? แม่น้องชมพู่ โพสต์ปริศนา ถึงใครกัน? ไทม์ไลน์วันที่น้องชมพู่หายตัว เปิดใจ เชื่อว่า เวรกssมยังมีจริง และคนร้ า ยจะต้องได้รับกssมอย่างแน่นอน กลายเป็นคดีสุดยืดเยื้อและดราม่า หลังจาก มีเด็กหญิงหายไปจากบ้าน กกกอก ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ต่อมาพบร่ า งไร้วิญญาณ บนเขาเหล็กไฟ โดยที่ไม่พบร่องรอยบาดแผลการทำร้ า ยร่ า งกาย จนกลายเป็นคำถามว่า …

Read More

วิ ธี ยื น ยั น สิ ท ธิ เราช นะ ห ลั ง ผ่ าน เ ก ณฑ์ พิ จ า รณ า

วิธียืนยันสิทธิ เราช นะ หลังผ่านเกณฑ์พิจารณา จากกรณีกระทรวงการคลังเปิดโครงการเราช นะ ให้ประชาช นลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ www.เราะช นะ.com เพื่อรับเ งินเยียวย าบรรเทาภาระค่ าครองชีพจากผลกระทบ CV แ พ ร่กระจายระลอกใหม่ ทั้งนี้การรับเงิ นเยียวย าไม่เกินคนละ 3,500 บ าท ระยะเวลา 2 เดือนรวมเป็นเงิ น 7,000 …

Read More

เราชนะ โอนเงิ นเข้า บัต ร ค น จ น วั นไ ห น ดูเลย

เราชนะ โอนเงิ นเข้า บัตรคนจน วันไหน ดูเลย ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับสิทธิ์ในมาตรการ “เราชนะ” อัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบี ย น ผ่าน www.เราชนะ.com ที่รัฐบ าลจะเปิดให้ดำเนินการในวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 “ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมข้อมูล เงื่ อ …

Read More

4 ธนาค าร ใ ห้ ล งรั บสิ ท ธิ ได้ สำหรั บค น ที่ไ ม่ มี ส ม าร์ ทโ ฟน

4 ธนาค าร ให้ลงรับสิ ทธิได้ สำหรั บคนที่ไม่มีสม าร์ทโ ฟน นายอ าคม เติมพิ ทย าไพสิ ฐ รมว.คลัง เปิ ดเผยถึงความคื บหน้าการลงท ะเบี ยนโ ครงการเราช นะว่า ขณะนี้ธนาค ารกรุงไทย ได้พั ฒนาระบบลงท ะเบี ยนเราช นะ …

Read More

เยี ยวย า 7000 ก ด เ ป็นเงิ นสด

เสี ยงจากประชาช น เราช นะ เยี ยวย า 7000 กดเป็นเงิ นสดได้ไ หม จากก รณีโ ครงการ “เราช นะ” จ่ าย 3,500 บ าท เป็นเว ลา 2 เดื อน โดยจะโอ นให้อาทิ ตย์ละ …

Read More

เ ต ือ นผู้ได้รับอนุมัติ กดรับสิทธิในเวลาที่กำหนด

‘ออมสิน’ ปิดลงทะเบียนเ งิ นกู้ฉุกเฉิน วงเ งิ น 1 หมื่นล้านบาทแล้ว คนแห่ลงทะเบียนจนแอพล่ม เต ือนผู้ได้รับอนุมัติ กดรับสิทธิในเวลาที่กำหนด จากกรณีที่ ธนาคารออมสิน เปิดโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเ งิ น 1 หมื่นล้านบาท โดยมีประชาชนให้ความสนใจกู้เ งิ นจำนวนมาก จนกระทั่งแอพพลิเคชั่น mymo ล่มเป็นบางช่วงเวลา และมีประชาชนที่พลาดสิทธิ์ไปจำนวนมาก เมื่อวันที่ 25 …

Read More

ตร วจคุณสมบั ติก่ อนลงรับเงิ นเยีย วย า 7000 บ าท

ตร วจคุณสมบั ติก่ อนลงรับเงิ นเยีย วย า 7000 บ าท เราช นะ เ ช็คสิ ทธิ์ เช็ คคุณสมบัติตัวเองก่อนลงทะเบี ยนรับเงิ นเยีย วย า 7,000 บ าท ได้รับเงิ นวันไหน ใครได้สิ ทธิบ้ าง ใครได้เงิ …

Read More

มีหวัง จ่อพิจารณาเยี ย วย า ปร ะ กั นสั ง ค ม ม า ตรา 33

มีหวัง จ่อพิจารณาเยี ย วย า ประกันสังคม มาตรา 33 ประกันสังคม “มาตรา 33” มีหวัง แง้มรั ฐบ าลจ่อพิจารณาเยี ย วย าโควิด-19 “มนุษย์เงิ นเดือน” ถูกลดร า ยได้ ร ายงานข่าวเปิดเผยว่า สำนักงานเศ ร ษฐกิจการคลั ง กระทรวงการคลัง …

Read More

‘คนละครึ่ง’ ยอดพุ่ง 7 หมื่นล้าน แนะวิธียืนยันตัวตน หากไม่ผ่านทำอย่างไร

‘คนละครึ่ง’ ยอดพุ่ง 7 หมื่นล้าน แนะวิธียืนยันตัวตน หากไม่ผ่านทำอย่างไร ‘คนละครึ่ง’ ยอดพุ่ง 7 หมื่นล้าน ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ มี 1.18 ล้านร้านค้า แนะวิธียืนยันตัวตนผ่านตู้เอทีเอ็ม กรุงไทย หากทำในแอพแล้วไม่ผ่าน เมื่อวันที่ 24 ม.ค.64 น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รั กษ าราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งล่าสุด ณ …

Read More

5 นักษัตร แววเศรษฐีป้ายแดง มีเกณฑ์รับเงิ นก้อนโต เงิ นกำลังขาขึ้น

5 นักษัตร แววเศรษฐีป้ายแดง มีเกณฑ์รับเงิ นก้อนโต เงิ นกำลังขาขึ้น ฟ้าหลังฝน.ปีวอก ปีก่อนนั้นจะเจอกับอุปสรรคต่าง เข้ามาให้ชีวิตเจอความวุ่นวาย แทบจะหลังชนฝากันเลย แต่อย่ าพึ่งท้อกันนะ เพราะว่ามาถึงตอนนี๊แล้ว ด วงของคนปีวอกกำลังดีขึ้นมีเกณฑ์จะถูกสลากรางวัลใหญ่อีกด้วยนะ รับทรั พย์ก้อนใหญ่เลย แต่ว่าจะต้องทำบุญสักหน่อยอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าก ร ร ม นายเวรสักหน่อยจะได้ไม่มีใครมาขวางทางได้ ด วงยังดี ชีวิตเริ่มปั ญห าน้อยลง การงานราบรื่น.ปีระกา ยินดีกับปีระกาเพราะว่าในที่สุดก็มาถึงช่วงชีวิตพ้นเคร …

Read More