วิ ธี ยื น ยั น สิ ท ธิ เราช นะ ห ลั ง ผ่ าน เ ก ณฑ์ พิ จ า รณ า

วิธียืนยันสิทธิ เราช นะ หลังผ่านเกณฑ์พิจารณา

จากกรณีกระทรวงการคลังเปิดโครงการเราช นะ ให้ประชาช นลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ www.เราะช นะ.com

เพื่อรับเ งินเยียวย าบรรเทาภาระค่ าครองชีพจากผลกระทบ CV แ พ ร่กระจายระลอกใหม่

ทั้งนี้การรับเงิ นเยียวย าไม่เกินคนละ 3,500 บ าท ระยะเวลา 2 เดือนรวมเป็นเงิ น 7,000 บ าท

โดยจะรับเงิ นผ่านแอปกระเป๋าตังครั้งแรกในวันที่ 18 ก.พ. 64

เราช นะ

สำหรับการตรวจสอบว่าตนเองนั้นได้รับสิทธิหรือไม่ มีขั้นตอนดังนี้

สำหรับกลุ่มที่มีฐานข้อมูลอยู่ในแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง จากกรณีที่เคยลงทะเบี ย นโครงการเราเที่ยวด้วยกัน/คนละครึ่ง

สามารถ เช็ กสิทธิได้วันที่ 5 ก.พ. 64 โดยมีเงื่อนไข เป็นผู้ ยืนยันตัวตน ใน G-Wallet แอปพลิเคชั่น

เป๋าตัง สำเร็จภายในวันที่ 27 ม.ค. 2564 นี้เท่านั้น

วิธีการยืนยันสิทธิ

หากข้อมูลของผู้ลงทะเบี ย นผ่านการตรวจสอบแล้ว บนแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง จะปรากฏโครงการ เราช นะ

ให้ไปกดยืนยันสิทธิ และ จะสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 18 ก.พ. 64 สำหรับวงเงิ นจะ

โอนให้ร ายสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี เริ่มโอนครั้งแรก 18 ก.พ.2564 รับโอนครั้งแรกจะได้ 2,000 บ าท

(กรณีที่ได้รับโอนครั้งแรกสัปดาห์ถัดจาก 18 ก.พ.2564 จะได้ทบไปอีกสัปดาห์ละ 1,000 บ าท

เช่ น ได้ครั้งแรก 25ก.พ.2564 จะได้ 3,000 บ าท ได้ครั้งแรก 4 มี.ค.2564 จะได้ 4,000 บ าท)

ครั้งต่อไปครั้งละ 1,000 บ าท จนครบวงเงิ นสิทธิ์คนละ 7,000 บ าท

อย่ างไรก็ตาม ต้องขอแสดงความดีใจกับผู้ที่ได้รับสิทธิ เราช นะ ทุกคนด้วยนะคะ

ข้อมูลsiamstreet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *