เราชนะ โอนเงิ นเข้า บัต ร ค น จ น วั นไ ห น ดูเลย

เราชนะ โอนเงิ นเข้า บัตรคนจน วันไหน ดูเลย

ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับสิทธิ์ในมาตรการ

“เราชนะ” อัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบี ย น ผ่าน www.เราชนะ.com

ที่รัฐบ าลจะเปิดให้ดำเนินการในวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมข้อมูล เงื่ อ นไข พร้อมไทม์ไลน์การรับเงิ นของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาให้ ดังนี้

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบี ย น โดยได้รับสิทธิ์ทันที แบ่งเป็น

ผู้ที่มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าท จะได้รับเพิ่มสัปดาห์ละ 675 บ าทต่อสัปดาห์

หรือ 2,700 บ าทต่อคนต่อเดือน บ าท

ผู้ที่มีร ายได้เกิน 30,000 บ าทแต่ไม่เกิน 1 แสนบ าท จะได้รับเงิ นเพิ่มเป็น 700 บ าทต่อสัปดาห์

หรือคิดเป็น 2,800 ต่อเดือน

ไทม์ไลน์การโอนเงิ น

การโอนเงิ น จะโอนเงิ นให้สัปดาห์ละครั้ง โดยเงิ นจะเข้าครั้งแรก

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ และต่อไป จนกว่าจะครบ 7,000 บ าท ดังนี้

รับโอนเ งินครั้งแรก (จำนวน 675 บ าท หรือ 700 บ าท) : วันที่ 5 มกราคม 2564

รับโอนครั้งต่อไป (ทุกวันศุกร์) : วันที่ 12, 19, 26 กุมภาพันธ์ 2564 และ 5, 12, 19, 26 มีนาคม 2564

ประกันสังคม ม.33 ควบ บัตรคนจน ได้ “เราชนะ”

สำหรับ ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ” และเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม

จะได้รับเงิ นจากมาตรการนี้เช่นกัน จากกรณีที่ “เราชนะ” ระบุเงื่อนไขไว้ว่า

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าว

ข้อมุลprachacha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *