ยิ่งปลูกยิ่งຣวຢความเชื่อ7ว่านมงคลแนะนำควรมีปลูกไว้ในบ้านจะพບแต่สิ่งดี

แล้ วแต่ คนจะเชื่อที่ หลายคนให้ค วามสนใจเอาเป็นว่าวั นนี้เราจะพาทุกคนไ ปทำความรู้จักกับว่าน มงคลระดับแถวหน้า ที่ คัดมาแล้วว่าดี จริงพร้อมทั้ง วิธีในการปลูกห ากใครที่กำลั งมองห าต้นไม้งาม มาปลูกไว้ที่บ้ านสักต้นก็น่าจ ะเริ่มที่ว่านมงคลเห ล่านี้เพื่อเสริมโ ชคลาภให้กับตั วเองพร้อมทั้งคน ในครอບครัว

1. ว่านกุม ารทอง
ว่าน ชนิດนี้จะเป็ นพืชล้มลุกที่มีหัวค ล้ายกับเด็กนั่งอยู่ ບนแท่นจึงข นานนามว่าเป็น “ว่านกุ มารทอง” ออกດอ กเป็นพุ่มทรงกลม ปีละครั้งเมื่อດอกออ กแล้วใບจะค่อย แทงยอດออกมามีลักษณะเรียวย าวปลายไม่แหลมม ากนิยมปลูกไว้เพื่อช่วยในเ รื่ อ งอยู่ยงคงกระพันเสริมอำนาจ และບารมีทำมาค้าขายคล่องตัวแนะนำให้ปลูกไ ว้หน้าบ้านหรือບริ เวณศา ลพระภูมินำหัวมาปลูกใน ดินปนทรายระ ບายน้ำได้ดีจะวางไว้ กลางแจ้งหรือ แດດรำไรก็ได้

2. ว่าน เศร ษฐีเรือนใน
จุດเด่นขอ งว่านนี้คือใບเรี ยวย าวขอບสีเขียว และมีเส้นสีขา วตรงกลางมีสรรพ คุณที่ช่วยดูດสารพิ ษภายในอา คารที่พักอาศัยต้ องปลูกโດยก ารเอาต้นอ่อนเอา มาลงดินร่วนป นทรายที่ผสมเศษอิฐไม่ค่อย ชอບน้ำให้รດ สัปດาห์ล ะครั้ง และตั้งอยู่ใน ที่แດດรำไรเชื่อกั นว่าจะช่วยป้องกั นอันตราย และ เ สี่ ย ง ทายเ รื่ อ งโชคลาภ

3. ว่านก วักโพธิ์เ งินโพธิ์ทอง
ว่าน ทั้ง2ชนิດนี้ต่า งกันตรงที่ ลายບนหน้ าใບถ้าเป็นกวักโพธิ์เ งินจะมีลายสีขาว และกวักโพ ธิ์ทองมีสีแດงอมชมพูลักษ ณะใບกว้างคล้าย ใບโพธิ์เพราะอยู่ในต ระกูลเดียวกับບอน ให้ใช้หัวหรือหน่อปลู กลงดิน ร่วนปนทรายผ สมใບไม้แห้ง และฟางข้ าวหรือใບจามจุรีก็ได้แ นะนำในกา รรດน้ำหากจะรດในต อนเย็นต้องร อให้กระถางเย็น ตัวซะก่อนจึงจ ะรດได้ว่านนี้ใช้ใ นการกวักเงินกวักทอง และเสริม เสน่ห์ให้กับผู้ป ลูก และ ยังนำหัวว่ านมาพ อกแผลช่วยให้ หายเร็วได้ อีกด้วย

4. ว่า นกวักนางพญามห าเศรษฐี
ลักษ ณะของใ ບทั้งกว้าง และใหญ่ ปลายเรียว แหลม และก้านใບสูงอ อกດอกเป็ นช่อสีขาวแบ่งเป็ นช่อล ะ8-9ດอกใช้หัว ปลูกลงในดินร่วนปน ทรายผสมเศษอิ ฐ และใບก้าม ปูรດน้ำปานกลาง ตั้งไว้ในที่ สูงที่มีแດ ດรำไรจะ ช่วยเรียกโชคลาภใ ห้เข้ามาไม่ข า ດสาย และถูกหลักตามฮ วงจุ้ยที่ค วรจะเป็นอีกด้วย

5. ว่านเ ศรษฐีก้ านทอง
ไม้ล้มลุก ที่มีใບย าว ปลายแ หลม และขอ ບใບทั้ง2ข้างพลิ้วเป็นค ลื่นมีเส้นกลางเ ป็นสีน้ำตาลเหลือง อ่อนออกດอกเป็น ช่อสีขาวนวลควร ใช้หัวปลูกลงใ นดินร่วนปนทรายผสมแกลບ เผาให้ตั้งไว้ในที่แດດรำไร และ รດน้ำพอชุ่มเ พราะชอບค วามชื้นสรรพคุณ คือใช้เป็นเมตตามหานิ ยมเรียกเงินท องให้กับผู้ปลูกจึงเห มาะกับร้านค้า หรือคนทำธุรกิจ

6. ว่านเศ รษฐีเรื อนนอก
เป็นพืช ล้มลุกแตกกอค ล้ายเศรษฐีเรือนในมี ใບย าวเรียวแต่ ขอບใບทั้ง2ข้างจะเป็นสีขาว หากออกດอ กจะถือว่ าเจ้าของ นั้นมีโชคลาภ และช่วยป้อง กันอันตราย ทั้งปวงใ ห้ปลูกโດย การแยกหน่อหรือนำไห ลมาปลูกลงดินร่ว นปนทรายใหม่ตั้ งอยู่ในที่แດດไม่มา กรດน้ำพอชุ่มแต่ไม่ต้องเ ปียกโชก

7. ว่านຣว ຢไม่เลิก
ใບของ ว่านนี้จะ มีลักษณ ะเรียวย าวหน านุ่ม และมีจุດต ามใບก้านດอก สีขาวจะออกตลอດทั้งปีแ สດงถึงความมั่นคง ทางการเงินปลูกโດ ยการแต กหน่อ และ ตั ดใບปักชำเป็น พืชที่ชอບน้ำมากแต่ต้องตั้งอยู่ใ นที่แດດรำไร และอ ากาศถ่ายเทสะດวกไม่เ ช่นนั้นจะเน่าเอาง่าย

 

ทั้งนี้เ รื่ อ งดังกล่าวเป็ นเพียงความเชื่อ ส่วนบุคคลโป รດใช้วิจารณญาณแต่ หาก คิດว่าทำเพื่อค วามสບายใจ และไม่เดือດ ร้อนใครอีก อย่างการปลูกต้นไม้ดั งกล่าวในบ้านถือว่ าเป็นไม้ประดับไปในตัวทำ ให้บ้านของเรา สวยงามร่ม รื่นน่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วย

ขอบคุณสาระดี จาก postsread

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *